ระบบงาน e-Saraban

e-Saraban

เข้าใช้งาน กรุณาคลิก ข้างบน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) คือ ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อมๆ กัน บนระบบ G-Cloud การใช้งานออนไลน์ลักษณะ Web Application ซึ่งฟังก์ชั่นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สร้างความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดภาระในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้ง รวมไปถึงลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบ

จุดเด่นของระบบ

  1. หน่วยงานลดภาระในการพัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  2. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบออนไลน์โดยผ่านมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  3. หน่วยงานลดภาระจัดหาเครื่องแม่ข่ายและบุคคลากรเพื่อดูแลรักษาระบบ

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com