manual

จก.

พลโท พิรัติ บรรจงเขียน

 เจ้ากรมการทหารสื่อสาร / ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร

รอง รร.

พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร