ผู้ที่สามารถเข้า Google Classroom รร.ส.สส. ได้ ต้องมี E-mail ของ รร.ส.สส. (เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)