manual

 

 

โรงเรียนทหารสื่อสารเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ มีความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตัล