manual

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สนับสนุนในเรื่องตำรา แผนบทเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อการศึกษา
2. ผลิต วิจัย และพัฒนาเครื่องช่วยฝึกประกอบการฝึกและศึกษาทุกประเภท
3. ดำเนินงานด้านบริการขนส่งของโรงเรียนทหารสื่อสาร และสนับสนุนภารกิจของกรมการทหารสื่อสาร
4. ดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุง การจัดซื้อจัดจ้าง 
5. ดำเนินการเบิกจ่าย สป.3 (สาย พธ.)และ สป.5 (สาย สพ.)
6. ดำเนินการเบิก-จ่าย สป.สายพลาธิการ
7. จัดเตรียมห้องเรียน ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกและพิธีปิด-เปิดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ
8. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร 
9. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

GoogleClassroom 1

                                             รหัส xwh62u