ข้อมูลอัตรากำลังพล

อัตรากำลังพล

อัตรากำลังพล

แผนกวิชาทหารสื่อสาร
 

แผนกวิชาการสื่อสารประเภทสาย

แผนกวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุฯ

แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
 

แผนกวิชาทั่วไป
 

แผนกวิชาการส่งกำลังและซ่อมบำรุ่ง

แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล

ตารางอัตรากำลังพลบรรจุจริง

แผนก นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน มาช่วยราชการ รวมกำลังพลในแผนก
แผนกวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุและการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 7 3 2 12
แผนกวิชาการสื่อสารประเภทสาย 6 9 2 17
แผนกวิชาการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงสายสื่อสาร 2 2 0 4
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล 5 1 5 11
แผนกวิชาทหารสื่อสาร 4 0 0 4
แผนกวิชาทั่วไป 4 1 0 5
แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ 2 0 0 2
แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3 1 2 6
รวมทั้งสิ้น 33 17 11 61
อัตรากำลังพลตามอนุมัติ
แผนก จำนวนอัตรากำลังพล
แผนกวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุและการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 22
แผนกวิชาการสื่อสารประเภทสาย 27
แผนกวิชาการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงสายสื่อสาร 7
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล 12
แผนกวิชาทหารสื่อสาร 13
แผนกวิชาทั่วไป 6
แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ 6
แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 12
ript>