username และ password
ใช้เป็น หมายเลขข้าราชการ
และ หมายเลขประจำตัวประชาชน ตามลำดับ
หากยังไม่เคยเพิ่มข้อมูลในระบบ
กรุณากด "เพิ่มข้อมูลใหม่"
เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ