Welcome to Signalschool

เราคือ

เกี่ยวกับเรา

ผู้บังคับบัญชา/หน้าที่/ความเป็นมาของโรงเรียนทหารสื่อสาร

พลโท ภาณุภัสสร์ ลิมปะสุวัณณะ

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร

พันเอก นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

พันธกิจโรงเรียนทหารสื่อสาร

  • พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
  • พัฒนาครูอาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล
  • พัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ
  • ผลิดผูรับการศึกษา และครอบครัว ให้มีอุดมการณ์ทางทหาร คุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

ปรัชญา
พอเพียง มุ่งมั่น ทันสมัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนทหารสื่อสารเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ มีความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล

เอกลักษณ์
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับกองทัพบก และเหล่าทัพอื่นๆ ตามขีดความสามารถ

อัตลักษณ์
ผู้สำเร็จจากโรงเรียนทหารสื่อสาร เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้นำ ทันเทคโนโลยี มีความสุข

หน่วยงานของโรงเรียนทหารสื่อสาร

หน้าที่ต่างๆของหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนทหารสื่อสาร

แผนกธุรการแลกำลังพล

ดำเนินการ การงานด้านกำลังพล ให้แก่กำลังพลโรงเรียนทหารสื่อสาร

แผนกเตรียมการ

ดำเนินการด้านนโยบาย แผนงานประจำ โครงการต่างๆ ของโรงเรียนทหารสื่อสาร

แผนกสนับสนุนการศึกษา

ดำเนินการ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ สิ่งอุปกรณ์ อาคาร ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนทหารสื่อสาร

แผนกประเมินผลและสถิติ

ดำเนินการ ด้านการประเมินผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ติดตามผลการประเมินหลักสูตรต่างๆในโรงเรียนทหารสื่อสาร

พัน.นร.รร.ส.สส.

ดำเนินการด้านการฝึกศึกษาทางยุทธวิธีให้กับนักเรียนนายสิบ และกำกับดูแลนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ระหว่างการศึกษา

กองการศึกษา

ดำเนินการด้านการฝึกศึกษา งานวิชาการต่างๆ ของโรงเรียนทหารสื่อสาร

คู่มืออุปกรณ์สื่อสาร

รวบรวมคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารทางทหาร ของโรงเรียนทหารสื่อสาร

  • ทั้งหมด
  • ชุดวิทยุ CNR-900
  • ชุดวิทยุ CNR-900T
  • ชุดวทิยุ HF-2000
  • ชุดวทิยุ HF-6000
  • ชุดวทิยุ PRC

PRC-730

PRC-730

ชุดวิทยุซีรี่ย์ CNR-900

PRC-930

PRC-930

ชุดวิทยุซีรี่ย์ CNR-900T

VRC-950

VRC-950

ชุดวิทยุซีรี่ย์ CNR-900T

VRC-990

VRC-990

ชุดวิทยุซีรี่ย์ CNR-900T

PRC-2200

PRC-2200

ชุดวิทยุซีรี่ย์ HF-2000

VRC-2020

VRC-2020

ชุดวิทยุซีรี่ย์ HF-2000

PRC-6020

PRC-6020

ชุดวิทยุซีรี่ย์ HF-6000

VRC-6020

VRC-6020

ชุดวิทยุซีรี่ย์ HF-6000

PRC-624

PRC-624

ชุดวิทยุซีรี่ย์ PRC

PRC-710

PRC-710

ชุดวิทยุซีรี่ย์ PRC

เอกสารตำราโรงเรียนทหารสื่อสาร

เอกสารตำราต่างๆของโรงเรียนทหารสื่อสาร

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : +1 5589 55488 55
จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.00น.-16.30น.)

Email: @signalschool.ac.th
Web: www.signalschool.ac.th

Location: 149 ถนน ทหาร แขวงนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading
Your message has been sent. Thank you!