พันเอก นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร

Deputy Commandant of the Signal school


พ.อ.อนันต์ ทองมอญ บรรยายเรื่อง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ ครู-อาจารย์โรงเรียนทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63

พล.ต.ชูชาติ คำนุช มาบรรยายพิเศษเรื่องการจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ณ.ห้องประชุมใหญ่ รร.ส. เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63

มาตรการป้องกัน covid19 ในโรงเรียนทหารสื่อสาร
Nature

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทหารสื่อสาร

28 พ.ค.2564 คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
16 เม.ย.2564 ประกาศ!! เลื่อนการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนให้แก่หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2564
25 มี.ค.2564 ประกาศ !! ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
07 ม.ค.2564 ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ก.ย.2563 ผลงานทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓
08 ก.ค.2563 อ่านบทความเรื่อง Big Data
22 มิ.ย.2563 ดาวโหลดเอกสาร การจัดการความรู้ (KM) 1
22 มิ.ย.2563 ดาวโหลดเอกสาร การจัดการความรู้ (KM) 2

หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนทหารสื่อสาร

แผนกธุรการและกำลังพล
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุนการศึกษา
แผนกประเมินผลและสถิต
พัน.นร.รร.ส.สส.
บก.กศ.รร.ส.สส.
วสว.กศ.รร.ส.สส.
วสส.กศ.รร.ส.สส.
วสซ.กศ.รร.ส.สส.
วฟอ.กศ.รร.ส.สส.
วฝอ.กศ.รร.ส.สส.
วสอ.กศ.รร.ส.สส.
วทป.กศ.รร.ส.สส.
วทส.กศ.รร.ส.สส.
วคส.กศ.รร.ส.สส.