ผู้บังคับบัญชา

พลโท วรพจน์ เร้าเสถียร
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร

Director - General of the Signal Department

พันเอก กิตติ สมสนั่น
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร

Deputy Commandant of the Signal school