e-curriculum Signal school

1. หลักสูตรการผลิต

1.1 บทสรุปหลักสูตรนนส.ทบ. เหล่า ส. 1 ปี 6 เดือน

2. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

2.1 บทสรุปหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส.
2.2 บทสรุปหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ส.
2.3 บทสรุปหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส.
2.4 บทสรุปหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส. ผ่านสื่อฯ
2.5 บทสรุปหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ส.
2.6 บทสรุปหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ส. ผ่านสื่อฯ

3. หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้

3.1 บทสรุปหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่
3.2 บทสรุปหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์
3.3 บทสรุปหลักสูตรนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนฯ
3.4 บทสรุปหลักสูตรนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน พลเรือน
3.5 บทสรุปหลักสูตรพนักงานวิทยุถ่ายทอดและเครื่องคลื่นพาห์
3.6 บทสรุปหลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข
3.7 บทสรุปหลักสูตรช่างซ่อมและติดตั้งโทรศัพท์
3.8 บทสรุปหลักสูตรช่างบำรุ่งรักษาเครื่องวิทยุสนาม
3.9 บทสรุปหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3.10 บทสรุปหลักสูตรนายสิบส่งกำลังเหล่า ส.
3.11 บทสรุปหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงฯระดับต้น
3.12 บทสรุปหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงฯระดับกลาง
3.13 บทสรุปหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงฯระดับสูง
3.14 บทสรุปหลักสูตรช่างภาพสนาม
3.15 บทสรุปหลักสูตรทักษะดิจิทัลของนายทหารสัญญาบัตร
3.16 บทสรุปหลักสูตรทักษะดิจิทัลของนายทหารประทวน

โรงเรียนทหารสื่อสาร Signal school