สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)


มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพการบริหารสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ การบริหารสถานศึกษา

๑.๑.๑ มีกระบวนการจัดทำและ/หรือ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนเเม่บท/แผนพัฒนาของสถานศึกษา

๑.๑.๒ มีเเผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเเผนเเม่บท/เเผนพัฒนาสถานศึกษา

๑.๑.๓ มีการดำเนินการตามเเผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในเกณฑ์ที่ ๒

๑.๑.๔ มีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่กำหนด

๑.๑.๕ มีการนำผลการประเมินในเกณฑ์ที่ ๔ ไปปรับปรุง พัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีต่อไป

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ผลการบริหารสถานศึกษา

๑.๒.๑ การบริหารและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา (Man)

๑.๒.๒ การบริหารและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Materiual)

๑.๒.๓ การจัดการความรู้ในสถานศึกษา (Knowledge management)

๑.๒.๔ การบริการทางวิชาการ

๑.๒.๕ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๒.๖ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์

๑.๓.๑ การกำหนดความโดดเด่น/เอกลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

๑.๓.๒ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาความโดดเด่น/เอกลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

๑.๓.๓ มีการดำเนินงานตาม เเผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในเกณฑ์ที่ ๓ และมีผลผลิต/ผลงานเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

๑.๓.๔ มีการประเมิน เเผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สร้างความโดดเด่น/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

๑.๓.๕ การนำความโดดเด่น/เอกลักษณ์ของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ

๒.๑.๑ การนำนโยบายของหน่วยเหนือมาใช้ในกระบวนการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

๒.๑.๒ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ

๒.๑.๓ มีการดำเนินการตามกระบวนการบริหาร และพัฒนาหลักสูตร

๒.๑.๔ มีการประเมินผลการบริหาร และพัฒนาหลักสูตร

๒.๑.๕ มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

๒.๒.๑ มีการจัดทำขอบเขตการสอน/ประมวลรายวิชา และมีเเผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้

๒.๒.๒ มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรก่อนเปิดการศึกษาทุกหลักสูตร

๒.๒.๓ มีการจัดการเรียนรู้ ตามประมวลรายวิชาและเเผนการสอน/เเผนจัดการเรียนรู้

๒.๒.๔ มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกหลักสูตร

๒.๒.๕ มีการนำผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้แต่ละหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.๓.๑ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

๒.๓.๒ มีการส่งเสริมผู้เรียนให้ทำกิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ/สังคม

๒.๓.๓ มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน และนอกห้องเรียน

๒.๓.๔ มีการวัดเเละประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาที่เเสดงว่า มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติเป็นรายบุคคลอย่างเเท้จริง

๒.๓.๕ มีการนำผลการประเมิน ผู้สำเร็จการศึกษาไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพครู อาจารย์

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริหารและพัฒนาครู อาจารย์

๓.๑.๑ มีการวิเคราะห์ข้อมูล อาจารย์เพื่อวางเเผนบริหารงานด้านครู อาจารย์

๓.๑.๒ มีเเผนบริหารพัฒนาครู อาจารย์

๓.๑.๓ มีการดำเนินการตามเเผนบริหารและพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นรูปธรรม

๓.๑.๔ มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเเผนบริหารและพัฒนาครู อาจารย์

๓.๑.๕ มีการนำผลการประเมินตามเกณฑ์ ข้อ ๔ ไปปรับปรุงพัฒนา

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ครู อาจารย์มีคุณภาพตามมาตรฐานครูทหารบก

๓.๒.๑ ครู อาจารย์ มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้

๓.๒.๒ ครู อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์

๓.๒.๓ ครู อาจารย์มีการจัดทำผลงานทางวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์

๓.๒.๔ ครู อาจารย์ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน

๓.๒.๕ ครู อาจารย์ ได้รับการเเต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ

มาตรฐานที่ ๔ คุณภาพผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาผู้เรียน

๔.๑.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

๔.๑.๒ มีเเผนการพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรและตามที่ ทบ. ต้องการ

๔.๑.๓ สถานศึกษาดำเนินการตามเเผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

๔.๑.๔ มีการประเมินผลการดำเนินงาน เเผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน

๔.๑.๕ มีการนำผลการประเมินตามเกณฑ์ข้อ ๔ ไปปรับปรุงพัฒนา

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางทหารตามที่กองทัพบกต้องการ

๔.๒.๑ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางทหารตามที่กำหนดในหลักสูตร

๔.๒.๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะทางร่างกายตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด

๔.๒.๓ ผู้เรียนมีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม

๔.๒.๔ ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๒.๕ ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ