ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

กิจกรรมที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เครื่องสลับสายเพื่อทดสอบใช้งานแทนเครื่องสลับสาย SB-993GT
กิจกรรมที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ลำโพงภายนอกสำหรับเครื่องโทรศัพท์สนามแบบ ETP-1
กิจกรรมที่ 3 สิ่งประดิษฐุ์ถังขยะอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 4 งานวิจัยในชั้นเรียนติดตามผลสัมฤทธิ์ นสน. ที่สำเร็จหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 5 สิ่งประดิษฐ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
กิจกรรมที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ระบบไฟแสงสว่างด้วยแสงอาทิตย์ (Sola Cell)
กิจกรรมที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ชุดคิทวงจร CW OSC สำหรับหลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข
กิจกรรมที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ Cmoy Headphone Amplifier
กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมโปรแกรมเครื่องช่วยฝึกสื่อการเรียนรู้ CWLP (CW Learning Pad)
กิจกรรมที่ 10 นวัตกรรมโปรแกรมระบบสาสนเทศ รร.ส.สส. (MIS)
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาตำราวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ชั้นนายร้อย ทม.รอ
กิจกรรมที่ 12 พัฒนาตำราวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ชั้นนายพัน ทม.รอ
กิจกรรมที่ 13 เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง Bigdata
กิจกรรมที่ 14 สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ Army Signal School Smart Gate Barrier
กิจกรรมที่ 15 สิ่งอุปกรณ์เครื่องสุ่มออกสลากหมายเลขกึ่งอัตโนมัติ (Luck Number Machine)
โครงการช่างอิเล็กทรอนิกส์
- โครงงาน Streaming Classroom
- โครงงานคลังอาวุธ